افعال قدیمی

افعال بسیاری در اشعار شاعران پارسی گو همچون سعدی، حافظ و ... می توان دید و امروزه از آنها استفاده نمی شود. این افعال در لری هنوز زنده اند و به کار می روند. نمونه ای از این مجموعه در زیر آورده شده است:

جستن = فرار کردن

هشتن = گذاشتن

هلیدن = گذاشتن

نهادن = گذاشتن

دریدن = پاره کردن

بر کردن = حفظ کردن

بر کردن = روشن کردن (چراغ، آتش و ... )

درون ها تیره شد باشد که از غیب                  چراغی بر کند خلوت نشینی

بر کندن = قطع کردن

گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من               مهر از دلم چگونه توانی که برکنی

در بریدن = جدا کردن- سوا کردن

/ 1 نظر / 52 بازدید
سوختگان

سلام وبلاگ قشنگی داری به سایت ماهم سربزنید