کلاس بیشتر کلمات عربی

به کار بردن بعضی از کلمات عربی کلاس بیشتری دارد! به همین جهت بسیاری از افراد این کلمات را به کار می برند که شاید درصد بالایی از مردم متوجه معنی کلمه نمی شوند. حتی واژه سازی های جدید نیز بر وزن مصدرهای عربی صورت می گیرد که جای تعجب دارد.

به موارد زیر توجه کنید:

سرقت = دزدی

سارق = دزد

کذب = دروغ

کاذب = دروغی

مضحک = خنده دار

مضحکه = خنده

و ...

گروه اول کلاس بیشتر دارد. بعضی کلمات انگلیسی نیز به همین صورت هستند.

/ 0 نظر / 17 بازدید