چندین فعل در لری

چیلنیدن = چلاندن، گرفتن آب یا عصاره چیزی با فشردن

چلیپنیدن = تمام کردن، گرفتن آب یا عصاره چیزی با مکیدن

چلیسسن = خشک شدن - چولیدن، گرفت شدن آب یا عصاره چیزی با گرما

لِرسن (لرنیدن) = تغییر مسیر دادن، تغییر مزه دادن

چوفسن (چوفنیدن) = به درد انداختن زخم یا کوفتگی

فیچسن = پرتاب شدن در یک چشم بر هم زدن

تیچسن (تیچنیدن) = پخش شدن

پیچسن = پخش شدن (بو)

پشنیدن = کاویدن

گِشنیدن = با تمام نیرو خوردن، حلاجی پشم، باز کردن

تلیشنیدن = با یک وسیله تیز چیزی را به دو قسمت تقسیم کردن

چرچسن = ناگهانی ترسیدن که معمولا آدم از جای خود می پرد.

رچسن = منجمد شدن

تاوسن = ذوب شدن

تاسسن = خفه شدن

تاسنیدن = خفه کردن

پلم گرتن (پلم گرفتن) = بهانه گرفتن کودکانه

سمسه کردن = ترس در دل طرف مقابل انداختن

پلسن = چپ چپ نگاه کردن

/ 4 نظر / 35 بازدید
ماشا

سلام گرامی دوست مهربان.... دیمه خاو دالی نویشتویر مه یم! خوابی دیده ام در بیداری.کابوسی به وقت هوشیاری.شوئی گیر شب شده ام در روز روشن... واتوره با (کابوس) به روزاست و منتظر نقد و نظرت.

ماشا

سلام و سپاس از همه مهربانی ات...

ماشا

ئی پا ئَه پامَه فه رار کَمْ بِچِمْ وِژِمْ هُمْرَنگِ شوگارْ کَمْ بِچِمْ سلام... واتوره با (( گریز )) به روز است و منتظر دیدارت. نقد و نظر عالمانه جنابعالی مرا در راهی که در پیش دارم همراه خواهد بود..

کدخدایی

منظور لکی است ریگه