حرف خ و غ در لهجه لری

یکی از ویژگی های لهجه لری این است که در بیشتر موارد حرف خ و غ از کلمه حذف می شود:

تلخ = تل، دوغ = دو و ...

این ویژگی در زبان فارسی نیز وجود دارد : دشخوار = دشوار و ...

یا کلماتی که در زبان فارسی امروزی به هر دو شکل نوشته می شوند: پیغام و پیام، رخ و رو و...

/ 0 نظر / 34 بازدید