رنگ ها و بیماری ها در لری

الف: رنگ ها

بور = قهوه ای تاریک، قهوه واژه ای عربی است.

هیل = قهوه ای روشن

لکر = کرمی، کرم واژه انگلیسی است.

سیه = سیاه

اسپی = سپید - سفید

سوز = سبز

کئو = کبود - آبی

سور = سرخ - قرمز

دویی = دوغی - شیری

گنلی = زرد

ب: بیماری ها

زردی = یرقان ( عربی)

کمودار = سرطان (عربی)

ری = اسهال (عربی)

قی = استفراغ (عربی)

تو = تب

باتزبی - رگناسه = رگ به رگ شدن

و ...

/ 0 نظر / 107 بازدید