بعضی پسوندهای اسم ساز در لری

الف: پسوند واو

ریشو = کسی که ریش (بلند) دارد.

مُفو = کسی که آب ریزش بینی دارد.

و ...

ب: پسوند ی

حردنی = خوردنی

و...

ج: پسوند لام

گشتل = کسی که زیاد ولگردی می کند، ولگرد

هچل پیچل = هیچ و پوچ

ریژگل میژگل = ریزه پیزه

سیه متل = سیاه چهره چاق

/ 0 نظر / 28 بازدید