شاه و پادشاه

در زبان فارسی کلمه پاد به معنی ضد (این کلمه عربی است) می باشد. به کلمات زیر توجه کنید:

زهر و پادزهر، متقارن و پادمتقارن و ...

از جفت کلمات بالا کلمه دوم مخالف کلمه اول است. اکنون چنین می توان برداشت نمود که پادشاه به معنی ضد شاه است یا کسی که در راه مخالف شاه است. از این رو شاه باید دارای معنی پرباری باشد و آنچه که به فرمانروایان مستبد باید گفته شود پادشاه است و نه شاه.

این تعاریف از این جهت ذکر شد که در مناطق لرنشین به امام زاده ها شاه زاده گفته می شود. مانند شاهزاده احمد (ع) که فرزند امام موسی کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) می باشد. البته این امام زاده در شیراز به شاه چراغ معروف است. به گفته بعضی از مردم شاه چراغ سر امام زاده احمد (ع) بوده که نورانی بوده است.

/ 2 نظر / 18 بازدید
مهرآموز

من هم به این پاد یا پات در پادشاه فکر کردم ولی در لری یا فارسی امروزی بصورت طبیعی واژگانی که با پاد ساخته شده اند را نیافتم . منظورم این است که واژگانی مانند پادزهر و پادتن و پادمتقارن و پادموازی و امثال آن را فرهنگستان و دیگر ترمینولوژیست ها در دهه های اخیر ساخته اند. فکر کنم پاد را از یک پیشوند پهلوی برگرفته اند که در کلماتی مانند پدافند و پادتک وجود داشته است

کدخئدایی

عالیه مئفق باشی