چند فعل و واژه در لری 2

ورز دادن = این واژه برای ورز خمیر به کار می رفته است.

آردبیز = الک، بیز بن مضارع بیختن است.

ولاییدن = ماساژ دادن

ورز و ولا = مشت و مال

رَمنیدن = خرد کردن با دندان

رم و رم = صدای خرد شدن با دندان، مثل صدای خرد شدن قند با دندان

رومنیدن = کوبیدن ساختمان

باختن = باختن – رقصیدن، رقص ریشه عربی دارد.

چشتن = چشیدن

رشتن  = ریسیدن

لشتن = لیسیدن

شنفتن – اشنفتن = شنیدن

کوفتن = کوبیدن

گاوه دادن – دل گاوه دادن = دل طرف مقابل را قرص کردن - دلجویی کردن، گاوه یا گوه همان جسم کوچکی است که به عنوان تکیه گاه یک جسم بزرگتر به کار می رود.

/ 0 نظر / 26 بازدید