تبدیل ذ به د

شاید تصور شود که "دانم" از همان ابتدا به شکل "دانم" بوده ولی با یک مثال می توان آن را رد کرد و اصل آن را "ذانم" عنوان کرد به همان شکلی که در لکی و ... به کار می رود. این مثال کلمه عربی "استاذ" می باشد که در فارسی به "استاد" تبدیل شده است. بنابراین فعل ذانم در گذر زمان به دانم تبدیل شده است.

/ 2 نظر / 19 بازدید
مهرآموز

چند وقت پیش به آقای خدایی گفتم در لری قدیم فعل دونسن را ذئنسن تلفظ می کرده اند تعجب کرد گفت منابع و اسناد؟ گفتم منابع مکتوب نداریم ولی با اصول علمی بازسازی زبانها و دهها معیار دیگر در زبانشناسی این مطلب قابل اثبات است که در این زمینه یک مقاله علمی نوشته ام .چه جالب که شما نیز با شم و شهود زبانی خود به این نتیجه رسیده اید. احسن خیلی خوشم آمد

مهرآموز

عذرخواهی -تصحیح کامنت پیشین: فعل دونسن را ذونسن تلفظ می کرده اند