پسوند -َک اسم ساز است.

بعضی اسم ها با افزودن پسوند -َک به انتهای بن مضارع ساخته می شود.

آو شیونک = حشره ای که روی سطح آب قرار دارد و سطح آب را به هم می زند و به نوعی سطح آب را تمیز می کند. آو شیونک به معنی دو به هم زن است.

شیونیدن = به هم زدن

ماهی حرک = مرغی که ماهی می خورد. ماهی خورک

خر گزنک = پشه ای که خر را می گزد. خرمگس

ارک برک ( آرک برک) = به معنی هل دادن همدیگر (آوردن و بردن همدیگر) و درگیری لفظی است.

در فارسی معیار نیز کلمات زیر با همین ساختار هستند:

خوراک (خورک) = آن چه خورده می شود.

پوشاک (پوشک) = آن چه پوشیده می شود.

دم جنبانک = پرنده ای که دم خود را می جنباند. همچنین: بادبادک - بادکنک

/ 1 نظر / 16 بازدید

حضرت مهدی عج، خواسته ها را تابع هدایت وحی می کند هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خویش قرار می دهند، در حالی که به نام تفسیر نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می کنند، او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد. *امام علی ع-نهج البلاغه خطبه138 *