کلماتی که هر کدام نشانه صدایی است

تلپ تَلپ = صدای راه رفتن در گل یا راه رفتن این گونه

قُرچ قَرچ = صدای خرد کردن با دندان

مِلچ مَلچ = صدای مزه دادن به دهان

موس مَس = صدای بو کشیدن

رم رَم = صدای خرد کردن با دندان

کوف کَف = صدای آه سرد کشیدن

هوف هَف = صدای باد

رپ رَپ = صدای باران

جیک جَک = صدای جوجه

شاق شَق = صدای کبک

گِزگَز = زاق بریدن - زل زدن

و ...

/ 0 نظر / 12 بازدید