اعراب در ایران

اصیل ترین ایرانی ها، قوم لر معرفی می شود، ولی آیا واقعیت چنین است؟ در زمان رضا شاه پهلوی اعراب تا شمال شهرستان اندیمشک سکونت داشتند. ولی با سیاست های رضا شاه این مناطق پس گرفته شد و لرها جایگزین اعراب در سرزمین خود شدند. اندیمشک در کنار شهر قدیمی لور قرار دارد. شهرستان شوش یکی از پایتخت های هخامنشیان در جنوب شهرستان اندیمشک قرار دارد. در این شهرستان اکنون اعراب و لرها زندگی می کنند. ولی بیشتر ساکنین روستاهای اطراف شهرستان شوش اعراب هستند. آیا نام لر ساخته خود این اعراب نیست؟  آیا فرهنگ لرها برگرفته از فرهنگ اعراب نیست؟ و ده ها پرسش دیگر، پرسش هایی هستند که پاسخ به آنها نیازمند بررسی های فراوان است.

/ 2 نظر / 10 بازدید
ابراهیم خدایی

به کار بردن الفاظی مثل اصیل ترین و بکر و .. به آموزه های نژادپرستانه همان رضاخان و ملت سازان مابعد مشروطه بر می گردد. مردم لر حداقل هزارسال (از زمان پیدایش واژه لر) همواره با مردم عرو (عرب) همنشین بوده اند تاریخ چند صد ساله مهاجرت ها به سرزمین های لرنشین نشان می دهد بسیاری از طوایف لر تبار عرب، ترک، کرد، مغول و.. دارند (و بسیاری طوایف عرب امروزی هم تبار لر دارند) از این مهمتر از نظر فرهنگی و اجتماعی مناطق لرنشین در طول تاریخ همواره زیستگاه اقوام و نژادهای متعدد بوده و بستر بالندگی فرهنگهای متنوعی است این تنوع در فرهنگ و زبان امروزی مردم لر نیز کاملا آشکار است. لرستان را سرزمین پل های باستانی می دانند اگر به همین نکته دقت کنیم متوجه می شویم این سرزمین همواره صحنه رفت و آمد بوده است، در چنین شرایطی سخن گفتن از اصالت قوم و نژاد و خون و.. ناشی از بی دقتی است داشتن این نژاد یا آن نژاد (اصیل یا غیر اصیل!) شاید برای خریدن یک اسب مناسب باشد اما شایسته توصیف یک قوم و ملت نیست، این مساله نه یک افتخار است نه یک ننگ، ما باید واقعیت هستی و هویت خویش را بشناسیم.

رضا

برا اساس چه منبع معتبری می گویید لر اصیل ترین قوم ایرانی است لطا منبع را بگویید