چند واژه مشترک گویش میمه ای از گویش های اصفهان با لری

بافه = دسته گندم درو شده          بور = خیط شدن

پتی = برهنه                             تپه کو = کتک زدن

تل = شکم، در لری تله به معنی شکم بزرگ است.

کرک = مرغ آماده خوابیدن           لُق = تخم مرغ گندیده

مره = شوهر                            مُل = گردن

نجگ = عدس، در لری نوژی به معنی عدس است. عدس کلمه ای عربی است.

حب = قرص                           غلا = کلاغ، در لری قلا گفته می شود.

تل = تلخ                               آودو = آب دوغ

اوسار = افسار                       افدو = آفتاب، در لری افتو گفته می شود.

سور = سرخ                          سوز = سبز

لَر = لاغر                               کوش = کفش

دروش = درفش                      دورو = دروغ

اِور = ابر                                کولو = کلوخ، البته در لری به کار نمی رود.

واژه های گویش میمه ای از وبلاگ گویش میمه-نتیجه صدرالاسلام انتخاب شده اند.

/ 5 نظر / 56 بازدید
رها

سپاس در سایه یزدان پاک.

مهرآموز-از انجمن تحصیلکردگان لر

بسیار نیکو بود. این کارنمونه ای از گردآوری داده ها برای تحلیل مقایسه ای زبانها و بررسی علل،چندوچون و روند شباهت ها و اختلاف ها در "زبانشناسی مقابله ای" (‏Contrastive Linguistics‏) به شمار می رود.

این شعر با گویش میمه ای مُنْ عاشق یَک دُتِ سیا زُلفونُم // ازسربِشُیَ عقل و زدل ایمو نُم ایکاش اورووَ که بَر مَبُ‌ حموم دَ // نمدیبُ و آتَششْ نَخوست در جونُم شمارَ دویم مُن عاشق دُومِ یک دُت مو بورُم // اون دیپلُمَهٔ مُن وی سُوادُ‌و کورُم تقصیر بابامَ که مُنِ‌ش وِل بارا // افسوس اَخِرون که مُن با اون ناجورُم شماره سیُّم دُتْ هُمسِیَمون که مو بُورُ و چَم زاغ // ازحُسن و جَمال شُهرَ در آفاقَ مُن عاشق اونُم اون خاطرخواهِ مُنَ //عقدِش اکِرُن تامیْیُونَمون داغ شمارهٔ چارُمی یارم دِ مُنِش اَوا که دستات زوْ رَ // جَنِ تو نَبِندَ، دُتا دراین دوره دیپلمه ودکتر ولیسانسشون اَگی // وضعِ زَمونه حَتَ اَبی این طورَ

ناصر جلالیان

مقایسه چند شعر با گویش طرقی و میمه ای در گویش میمه ای(شهرمیمه دردامنه غربی کوه کرکس ودر جاده اصفهان دلیجان ) و گویش طرقی (شهر جدید طرق رود در دامنه جنوبی کوه کرکس و در مسیر شهر نطنز به شهراصفهان) شباهتهای بسیاری وجود دارد که در شعر های زیرمورد بررسی قرار گرفته است.تعداد کلمات مشابه آنقدر زیاد است که به شمارش نمی آید .

ناصر جلالیان

شعر با گویش طرقی شعر به ازمون درقی مُوْ عاشق یَک دُتِ سیاه زُلفونُم // سروم د بِشیَه عقل و ز دل ایمو نُم ایکاش اوروو که بَراَمیَه َ بُو‌ حَموم دِ// نِمدیَِِه بُ و آتَششْ نَخوس یُ جونُم شمارهَ دویم مُ عاشقِ یک دُت مو بورُو // ای دیپلُمَهٔ و مُ بی سُوادُ‌و کورُو تقصیر پِمَه که مُونِش وِل بارآرده // افسوس اَخِرو که مُ خوی ای ناجورو شماره سیُّم دُتِ هَمسایَمو که مو بُورُ و چِم زاغَه //از حُسن و جومال دِ شُهرَه یه آفاقَه مُ عاشق اییُو وو ای خاطرخواهِ مُو //عقدِش اَکورُ تا میُونَمو داغَه شمارهٔ چاروُم یاروم موُنِش اَوات که دستات زِوْ رَ // جِنجیِ تو نَبَندَ، دُتها یوی این دَوره دیپلمه ودکتر ولیسانسشو اپییَه // وضعِ زَمونه حَتو ایبی این جورَه نوشته شده توسط ناصر جلالیان | لینک ثابت | نظر بدهید